PROJEKT EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA
DO VIŠJE KAKOVOSTI S SAMOEVALVACIJO
VSEBINA PROJEKTA
domov

Maribor
1. poročilo
Zaključni bilten
Poročilo_MB
Črenšovci
Poročilo_MB
Kranj
1. poročilo
2. poročilo
Brošura
3. poročilo
zaključno poročilo
spletni listovnik
Poročilo_MB
Ribnica
Poročilo_MB
Velka Polana
Poročilo_MB
Nova Gorica
Poročilo_MB
Piran

Poročilo_MB

 
POVEZAVE  

Evropski strukturni skladi
Evropski socialni skladi
Portal Evropske unije

 
SODELUJOČE ŠOLE  
Osnovna šola
Franceta Prešerna Maribor

Osnovna šola
Franceta Prešerna Črenšovci

Osnovna šola
Franceta Prešerna Kranj

Osnovna šola
Milojke Štrukelj Nova Gorica

Osnovna Šola
Cirila Kosmača Piran

Osnovna Šola
Dr. Franceta Prešerna Ribnica

Osnovna šola
Miška Kranjca Velika Polana
 
LISTOVNIK RAVNATELJEV  
Žitnik Aleš, OŠ Franceta Prešerna Kranj  
OBRAZCI  

Dopis, barvni
Dopis črno bel
Logo sklada

 
DOKUMENTI  

Prijava na projekt
Finančni načrt
Prezentacija projekta
Rezultati ankete MB
Rezultati ankete ČR
Rezultati ankete KR
Rezultati ankete PI
Rezultati ankete RI
Rezultati ankete VP

 
ZAPISNIKI  

1. sestanek, 25.4.06
2. sestanek, 4.5.06
3. sestanek, 1.6.06
4. sestanek, 1.9.06
5. sestanek, 21.9.06

 
ANKETE  

Samoevalvacija ravnatelj
Pomoč pri uč. težavah
Uporaba prostega časa
Prepoznavanje vrednost
Zaznavanje kakovosti
Učno področje učenci
Učno področje učitelji
Strokovna rast učitelja
Ugotavljanje klime

 
POROČILA  
Analiza vprašalnika Kranj  
RAZNO  

e-pošta projekta

spletna stran

 
KAJ SE DOGAJA?
KRATEK OPIS BISTVA / IDEJE PROJEKTA
Šola je podvržena nenehnim spremembam, zato je prilagajanje tem spremembam nujno. Ta prilagajanja pa zahtevajo tudi spreminjanje in razvijanje novih načinov vodenja akterjev v pedagoškem procesu.
V projektu bomo na osnovi (samo)evalvacije ugotavljali stanje, razvijali strategijo in sprejemali ukrepe za dvig kakovosti pedagoške prakse na področju poučevanja in učenja, vodenja, položaja in vloge učiteljev, učencev, staršev in oblikovanju pozitivnih vrednot v šoli, graditev ravnateljevega portfolija, kot instrumenta za procesno vrednotenje ravnateljevega dela, in prispevali k učinkovitejšim procesnim spreminjanjem, izboljšavam in analizi dela.
CILJI PROJEKTA
. dvigniti kvaliteto pouka in učenja
. pripraviti učence na aktivno in samostojno usvajanje znanja in pridobivanje informacij
. izboljšati učni uspeh in dvigniti samopodobo in pozitivno vrednotenje otrok in mladostnikov
. izboljšati klimo, počutje in prosocialno vedenje otrok
. opremiti učence s strategijami, ki jih bodo privedle do aktivnega in trajnega znanja, do boljše zapomnitve in razumevanja snovi
. izboljšati komunikacijo in vključenost staršev v vzgojno izobraževalni proces
. dvigniti strokovno rast učiteljev in strategij
. ugotavljati strokovno - profesionalno rast posameznika v kolektivu
. vplivati na kakovostno stalno strokovno izobraževanje
. razviti model razvojnega načrta kot segmenta spremljanja zastavljenih ciljev šole in vzdrževanja razvoja kakovostne šole
SKLIC NA DOKUMENTE
Enotni programski dokument- preko projekta bomo izboljšali delo na šolah in s tem skušali uresničevati drugo prednostno nalogo tega dokumenta: vlaganje v znanje, razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja. Prav tako se bomo dotaknili horizontalne prednostne naloge zagotavljanju podpore inovativnim aktivnostim, ki bodo povečale dostopnost do IKT in uporabo storitev informacijske družbe za skupnosti, saj bodo portfolije nastajale s pomočjo IKT. Nacionalni razvojni program prav tako načrtuje razvoj človeških virov, tako da vse to tudi sovpada.
AKTIVNOSTI IN METODE, KI JI BOMO UPORABILI PRI IZVEDBI IN NAČIN SPREMLJANJA
Aktivnosti:
. vzpostavitev timov v šolah (informacija o ciljih projekta v kolektivih, prijava posameznikov glede na interese in prednostna področja)
. sodelovanje z širšim okoljem (starši, svet šole, konzulenti, lokalna skupnost: dogovori o sodelovanju; neposredna aktivna vloga, pomoč pori oblikovanju instrumentarija, analizi, obdelavi, izobraževanju .)
. priprava razvojnega načrta na vsaki posamezni šoli: opredelitev problema- SWOT analiza, vprašalniki, ankete, intervjuji- letni delovni pogovor; izbor in priprava instrumentarija- realizacija dogovorov o ustreznem obstoječem instrumentariju in oblikovanje novih instrumentov glede na izbrano področje, analiza stanja- glede na rezultate posnetka stanja sledi izbor prioritet razvojnega načrta (pedagoške delavnice, interpretacija rezultatov, ugotavljanje skupnih potreb, dogovor o rangu prioritet)
. priprava akcijskega načrta (ukrepi): dogovor o konkretnih nalogah in spremljanju glede na izbrane prioritete
. poročilo o izvajanju kakovosti na šoli (vmesno in končno): pedagoške konference, roditeljski sestanki, okrogle mize, posveti
. diseminacija: priprava publikacije, organizacija posvetov, informacije preko medijev, organizacija okroglih miz, postavitev spletne strani, publiciranje v strokovni literaturi
. izvedba in analiza vprašalnikov
. izdelava elektronskega Online portfolija; za strokovno rast , za evalvacijo, za razvoj kariere.
DODANA VREDNOST PROJEKTA
Večja učna učinkovitost, boljši učni rezultati, vzpodbudna klima in počutje na šoli, prosocialno vedenje, razumevanje med učenci in zaposlenimi, učinkovitejše sodelovanje staršev s šolo.
Razviti metodologijo in strategijo odkrivanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja na osnovni šoli.
Nastali izdelki bodo predstavljeni širši javnosti in drugim šolam. Poleg tega bodo v to vključeni in opisani postopni koraki načrta in določenih postopkov pri upravljanju, ki naj vodijo do uresničitve ciljev.
PODROČJA KJER BOMO RAZVILI NOVOSTI
Razvoj učnih metod (IKT, V?N, metoda debate, sodelovalno učenje, Paukova strategija branja, Metoda PV3P, samoizobraževanje.),učinkovitega učenja, strategije komunikacij med različnimi partnerji vzgoje in izobraževanja. Programi: strategija načrtovanja razvojnega načrta, stalno strokovno izobraževanje, programi dela s starši (oblikovanje učinkovitih strategij dela v Svetu staršev), program dela z svetom Zavoda. Učni material: oblikovanje vodnikov za razvoj kakovosti: za starše, učence, učitelje- za uspešno učenje, učinkovito sodelovanje starši-šola, strokovno izpopolnjevanje učiteljev, za oblikovanje in delo na razvojnem načrtu; razvili bomo instrumentarij za odkrivanje in spremljanje kakovosti, publikacije.
Rezultati projekta bodo koristili vsaki osnovni šoli pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti.
VHODNI INDIKATORJI

Število vključenih vzgojno-izobraževalnih organizacij 7
Število področij samoevalvacije 6
Število vključenih regij 6

Koordinator: Marta Otič

Osnovna šola Franceta Preserna Maribor
Žolnarjeva 2
2109 Maribor
telefon: +386 (2) 320 69 50